Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- Obsługa Sekretariatu

Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Administracyjnym

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę sekretariatu Instytutu.

Zakres obowiązków:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • obsługa telefonu biurowego;
 • ​dbanie o zaopatrzenie biura;
 • pomoc przy organizacji podróży krajowych i zagranicznych;
 • przyjmowanie gości;
 • ​prowadzenie kalendarza biurowego;
 • ​tworzenie baz danych.

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy;
 • gotowość do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań;
 • dobra znajomość programów z pakietu Office;
 • wysoka kultura osobista;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność i zaangażowanie;
 • wykształcenie: minimum średnie.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin;
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez szkolenia;
 • praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilność i płynność finansowa Pracodawcy;
 • przyjazna atmosfera pracy oparta na współpracy i dzieleniu się wiedzą.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae – zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do  korespondencji),  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę  o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie ul. Słowicza 62, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego”.

Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@idmn.pl w terminie do 20.05.2024 r.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

Z administratorem danych można skontaktować się:

 1. listownie na adres: ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa,
 2. telefonicznie: 22 419 22 80,
 3. poprzez e-mail: kontakt@idmn.pl;
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych i hostingowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w okresie prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, tj. maksymalnie do 3 miesięcy.

Po upływie tego okresu, dane osobowe kandydatów niezatrudnionych są usuwane.

W przypadku zatrudnienia kandydata dokumenty rekrutacyjne są dołączane do akt osobowych pracownika i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopi;
 • sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym),
 • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa),
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@idmn.pl.

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp);

[2] Art. 221 § 1 w zw z art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3]  Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

Ostatnie zmiany:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- Obsługa Sekretariatu

2024-05-06 12:30:38

fundusz

Czytaj więcej...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *