Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Funduszu Patriotycznego edycja „Niepodległość po polsku”!

Pierwsza edycja Funduszu Patriotycznego, powstałego z inicjatywy Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach dwóch priorytetów złożono łącznie 2,5 tysiąca wniosków. Z tego powodu postanowiono o uruchomieniu kolejnego naboru, jeszcze w tym roku. Wnioski o dofinansowanie można składać od 19 listopada do 19 grudnia br.

Cele funduszu

Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Chcemy wpierać promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii.

Edycja „Niepodległość po polsku”

Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych: Priorytetu I i II pod wspólną nazwą „Niepodległość po polsku”. Prognozowany łączny budżet tej edycji Funduszu wyniesie 12 mln złotych. W ramach Priorytetu I przewidziane jest 4 mln zł, natomiast w ramach Priorytetu II – 8 mln zł. W ramach Priorytetu I będzie można ubiegać się o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. W ramach Priorytetu II będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmocnienie instytucjonalne podmiotów-wnioskodawców.

Kto może włożyć wniosek?

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym w szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, Koła Gospodyń Wiejskich, podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tryb oceniania

Każda zgłoszona inicjatywa będzie starannie analizowana przez szerokie grono doświadczonych ekspertów. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez dwóch niezależnych od siebie ekspertów. W przypadku, gdy ich oceny będą zbyt mocno od siebie odbiegać, wniosek trafi do oceny trzeciego eksperta. Taki mechanizm zagwarantuje, że dofinansowania zostaną rozdysponowane we właściwy, odpowiedzialny i transparentny sposób.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się 19 listopada 2021 r. i potrwa 30 dni, do 19 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, w tym jego regulamin, można znaleźć na stronie www.fundusz-patriotyczny.pl oraz www.idmn.pl.

Regulamin Fundusz Patriotyczny edycja „Niepodległość po polsku”

Ostatnie zmiany: