ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,  DO ARCHIWIZACJI ZASOBÓW CYFROWYCH WRAZ Z ZAINSTALOWANIEM I WDROŻENIEM OPROGRAMOWANIA ORAZ SZKOLENIEM DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO


Sprostowanie do ogłoszenia do zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.03.2023r. na dostawę oprogramowania z licencją.

 1. W Ust. V pkt 1 ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym winno być:
  V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 2. Zamawiający wymaga realizacji dostawy w okresie od daty podpisania umowy do 30.11.2023 r.
 3. W Ust. VIII pkt 1 ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym winno być:

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Istnieje możliwość obejrzenia materiałów archiwalnych, o których mowa w zapytaniu ofertowym w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego przy ul. Słowicza 62, Warszawa 02-170 po wcześniejszym ustaleniu terminów. Propozycje terminów wraz godzina prosimy przesłać na adres mailowy: kontakt@idmn.pl . Oglądanie jest możliwe w dniach 23.03-03.04.2023 r. w godzinach 09:00-13:30.
 2. W ust. IX pkt 1 ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym winno być:
  IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 3. Wypełniony formularz oferty, wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego powinien być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres: kontakt@idmn.pl do dnia 04.04.2023 r. do godziny 13:00.
  Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza do złożenia oferty na: zakup oprogramowania wraz z licencją, do archiwizowania zasobów cyfrowych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa, NIP: 5252817039, REGON:385609866, Numer Rejestru Instytucji Kultury: RIK 120/2020, tel.: 22-419-22-80.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

480000008-Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72268000-1- Usługi dostawy oprogramowania

72317000-0- Usługi przechowywania danych

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

IV. GWARANCJA

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w wykonywanym przedmiocie Umowy i ponosi z tego tytułu wszelka odpowiedzialność.

2. Okres gwarancji na zakupione i zainstalowane oprogramowanie ustala się na 24 miesiące, liczone od daty odbioru potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający wymaga realizacji dostawy w okresie 14 dni od daty podpisania umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca w chwili składania oferty posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy będzie posiadał opłaconą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały czas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca oświadczy, że bierze całkowitą odpowiedzialność za powierzone materiały i zapewni zwrot materiałów wyjściowych w nienaruszonym stanie.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

7. Wykonawca wykaże i udokumentuje należyte wykonanie co najmniej dwóch zamówień do Instytucji, które korzystają z proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Istnieje możliwość obejrzenia materiałów archiwalnych, o których mowa w zapytaniu ofertowym w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego przy ul. Słowicza 62, Warszawa 02-170 po wcześniejszym ustaleniu terminów. Propozycje terminów wraz godzina prosimy przesłać na adres mailowy: kontakt@idmn.pl . Oglądanie jest możliwe w dniach 23-30.03.2023 r. w godzinach 09:00-13:30.

2.  Oferta powinna uwzględniać również wycenę szkolenia pracowników Zamawiającego, którzy będą korzystać z oferowanego systemu oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zadania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o przeszkodach w realizacji usługi.

IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Wypełniony formularz oferty, wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego powinien być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres: kontakt@idmn.pl  do dnia 31.03.2023 r. do godziny 13:00.

2. Oferta powinna zawierać: wszystkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki.

3. Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty złożone w innej formie albo niezawierające wymaganych elementów będą odrzucone.

6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: kontakt@idmn.pl

X. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą część oceny stanowi najniższa cena.

XI. ZAŁĄCZNIKI:

– Zapytanie ofertowe wraz z klauzulą informacyjną

– Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

– Wzór oferta

XII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (lub osób działających w imieniu Wykonawcy) przekazanych w formularzu ofertowym jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

Z administratorem można skontaktować się:

a. listownie: ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa

b. poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

IDMN: /IDMN2020/SkrytkaESP

c. telefonicznie:  22 419 22 80

d. za pomocą poczty e-mail: kontakt@idmn.pl

 • Z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować:

a. listownie na adres: ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa

b. poprzez e-mail: iodo@idmn.pl

3) Będziemy przetwarzać dane osobowe Wykonawcy (lub osób działających w imieniu Wykonawcy) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 zł netto na podstawie art. 6 ust. 1  lit.e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej RODO) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w celach w archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1  lit. e RODO w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz – w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej –  w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane  mogą być także   przetwarzane   w   celu   ewentualnego   dochodzenia   lub   obrony   przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4) Odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podane dane  osobowe  mogą być  także udostępniane  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Załączniki do pobrania

Informacja o wyborze oferty

Ostatnie zmiany:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-04-06 21:43:26

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-04-06 21:43:07

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-27 11:49:33

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-27 11:48:55

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-27 11:48:27

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-27 11:43:30

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-22 15:44:45

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-22 15:42:25

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-22 15:42:16

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-22 15:40:28

fundusz

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Z LICENCJĄ,

2023-03-22 15:39:01

fundusz

Czytaj więcej...