Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

Realizacja robót budowlanych w ramach podjętego przez Zamawiającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. gen. Andersa 20 w Warszawie.

Lista załączników:

Informacja o wyborze Wykonawcy;

Informacja o otwarciu ofert;

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2b –Dokumentacja projektowa część 1; 

Załącznik nr 2c –Dokumentacja projektowa część 2; 

Załącznik nr 2d – Zakres prac;

Załącznik nr. 2e – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy; 

Załącznik nr 6 – Wzór Wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia – składany wraz z ofertą 

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – składany na wezwanie zamawiającego 

Załącznik nr 8 – Wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – składany na wezwanie zamawiającego 

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – składany na wezwanie zamawiającego 

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składany wraz z ofertą)

Protokół nr 2 do umowy

Protokół nr 4 do umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Ostatnie zmiany:

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-10-12 14:07:06

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-10-08 13:36:02

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-10-08 13:35:06

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-10-08 12:15:00

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-28 12:56:16

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:33:02

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:32:48

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:32:12

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:31:57

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:31:20

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:29:57

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:22:36

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych – ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:17:23

fundusz

Czytaj więcej...

2021-09-24 16:16:59

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych - ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 16:10:05

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych - ul. gen. Andersa 20

2021-09-24 15:25:37

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych - ul. gen. Andersa 20 w Warszawie.

2021-09-24 15:25:18

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych w ramach podjętego przez Zamawiającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. gen. Andersa 20 w Warszawie.

2021-09-24 15:17:05

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych w ramach podjętego przez Zamawiającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. gen. Andersa 20 w Warszawie.

2021-09-24 14:53:06

fundusz

Czytaj więcej...

Realizacja robót budowlanych w ramach podjętego przez Zamawiającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. gen. Andersa 20 w Warszawie.

2021-09-24 14:52:16

fundusz

Czytaj więcej...

Zamówienie

2021-06-21 19:16:25

fundusz

Czytaj więcej...

Zamówienie 1

2021-04-11 15:33:33

fundusz

Czytaj więcej...

Zamówienie 1

2021-03-30 14:17:20

fundusz

Czytaj więcej...